news ticker

停車場泊車優惠收費表 | 商場資訊



美容 / 髮廊 | 醫療診所 | 便利店 / 藥房 / 超市 | 顧客服務 | 裝修 / 維修保養

雜貨舖 / 麵包西餅店 | 酒家 / 美食廣場 | 補習社 / 興趣班 | 洗衣店 | 家庭用品 / 文具 / 玩具

幼稚園 / 幼兒園 | 寵物店 | 運動 / 消閒 | 地產代理 | 街市 - 魚類

街市 - 肉類 | 街市 - 其他

D – G5C、 E– G3
綺麗纖體美容中心
2471 2008
E – G11
66778367

 

A – G8
和順堂
3952 9828
E – G15
2471 9580
E – G4
西醫張瑞雲
2482 1103

 

E – G10
-
A – G1 - 4
2482 0991
E – G8A
2471 9219
D – G2
2471 0279
C – G3, G3A
2698 0538
D – G4A, G4B, G4C
日本城
3925 7415

 

A – G26
好姐妹人力資源(僱傭中心)
2482 2066
C – 1-17B
錦綉花園業主聯會
9479 4363
D – G5B
D – G3
郵政局
2471 5569
E – G6A
Fax: 25305559

 

E – G6
2482 6026
D – G4D
2482 1331

 

A – G9-10,12
T65 BAKERY
A – G14、15
日暉辦館
2482 1262
E – G7A,7B&7C
嘉利印尼產品
2486 2898

 

14A & 14B
Alright Coffee
9195 8168
B – G2
2471 1209
B – G1
太平洋咖啡
2482 0653
B – G3、4
加拿大薄餅
2368 9996
B – 1
喜悅軒
2668 0562
A – G5, G6
Chicken Factory
24436951
C – G4
牛奶冰室
24436953
E – G1, G1A, G2
23051466

 

C - 1-14A
93111119
E – G12
Eye Level
3168 6822
C – 1-13
公文式匯領教育中心
2482 3465
C – 1 - 14B
2682 8277
C-1-15
96684011(whatsapp) / 24710880
C - 11
2471 7093
C - 17A
2471 7093
C – 1-16
永思學習中心
2471 6089
C – 2-12
Planet Education
2471 3320
A – G25
慧恩普通話興趣班

 

 

E-G13
28068895
E – G9
2471 5458

 

D – 1/F
基督教宣道會錦繡堂幼稚園
2471 6461
E – 1/F
基督教宣道會錦繡堂幼稚園
暨托兒中心
2471 6461

 

A – G28
2482 0963

 

A – G27
9251 7951

 

C – G1A、1B&1C
利嘉閣地產
24718832, 24829822
C – G2A、2B&2C
中原地產代理有限公司
2471 0113
D – G5A
富士高地產代理有限公司
2471 1683
D – G1A、1B&1C
美聯物業
2471 0228

 

A - G24
5305 6205

 

A – G13
本農黑毛豬專門店
2819 8433
A – G20, G21
肉嚐
6334 8401
A – G22
天源食品
6364 1728
A – G23
2482 3508
A – G16

 

A – G7
2471 6829
A – G17
2471 6984
A – G11
2471 9498
A – G18、19
6806 7324